ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΟΙΝΙΚΟ)

Ποινική απόφαση, απόσπασμα απόφασης και Βεβαίωση ενδίκων μέσων χορηγείται:

Α) Είτε ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και επισυνάπτοντας το σχετικό e - paravolo. (εκδίδεται με κωδικό τύπου 1375 στο https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm) αξίας:

α) για χορήγηση επικυρωμένου αντιγράφου ποινικής απόφασης ή επικυρωμένου αποσπάσματος (2,00 €)

β) για χορήγηση βεβαίωσης περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου 5,00 € (3,00 € για την αίτηση και 2,00 € για την βεβαίωση)

γ) για χορήγηση απόφασης και βεβαίωσης περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου 7,00 € (3,00 € για την αίτηση, 2,00 € για την απόφαση και 2,00 € για την βεβαίωση).

δ) για χορήγηση απλού φωτοαντιγράφου (μη επικυρωμένου) απόφασης ή αποσπάσματος δεν απαιτείται μεγαρόσημο - e paravolo.

Β) Είτε με φυσική παρουσία καταθέτοντας, εφόσον απαιτείται, αίτηση στο Αρχείο του Ποινικού Τμήματος - Τμήμα Πρωτοκόλλου, γραφείο 309 στον 2ο όροφο, με τα σχετικά (όπως και ηλεκτρονικά) μεγαρόσημα.

Δικαίωμα λήψης των ανωτέρω έχουν:

  • Οι κατηγορούμενοι
  • Οι πολιτικώς ενάγοντες (που παραστάθηκαν στην υπόθεση)
  • Οι συνήγοροι υπερασπίσεως και πολιτικής αγωγής που παραστάθηκαν στην υπόθεση
  • Αυτοί στους οποίους αποδίδονται κατασχεθέντα ή εγγυήσεις
  • Οι εξουσιοδοτημένοι από τους παραπάνω πολίτες
  • Οι έχοντες έννομο συμφέρον, έπειτα από αίτησή τους που γίνεται δεκτή από τον Πρόεδρο υπηρεσίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απόφαση καταχωρημένη στο ειδικό βιβλίο καθαρογραφής θα αποστέλλεται απόσπασμα της απόφασης

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε το παραπάνω επιλεγμένο τύπο εγγράφου, κατά της

Για την πληρωμή του ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ κάντε κλικ εδώ
 

Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή
Image
Χαριλάου Τρικούπη 32
69100 Κομοτηνή